Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia I stopnia

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Praktyki zawodowe - regulamin

 1. Praktyki studenckie odbywają się po II roku studiów w okresie wakacyjnym, tj. od czerwca do września. Czas trwania praktyki to 3 tygodnie (co stanowi 15 dni roboczych i 120 godzin zegarowych).
 2. Przed rozpoczęciem praktyki student zobowiązany jest poinformować koordynatora ds. praktyk studenckich o miejscu i czasie odbywanej praktyki, odebrać dzienniczek praktyk. Praktyki można odbywać w Zakładach Pracy lub innych Instytucjach spełniających warunki do zrealizowania praktyki. Decyzję podejmuje Koordynator Praktyk w porozumieniu z Dziekanem.
 3. Przed podjęciem praktyki student winien zawrzeć umowę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres praktyki i przedłożyć polisę ubezpieczeniową w Zakładzie Pracy. W przypadku, gdy student opłaca na Uczelni roczną składkę z tytułu ubezpieczenia NNW, obowiązany jest przed podjęciem praktyki przedłożyć w Zakładzie Pracy zaświadczenie o posiadaniu takiego ubezpieczenia.
 4. Po ukończeniu praktyk (w wyznaczonym terminie) należy złożyć u koordynatora praktyk opieczętowany dzienniczek praktyk z opisem przebiegu praktyki (według podanego wzoru) oraz arkusz oceny.
 5. Student, który naruszy w rażący sposób dyscyplinę pracy, spowoduje zagrożenie dla życia lub zdrowia może zostać odwołany z praktyki.
 6. Celem studenckich praktyk zawodowych jest:
 • poznanie specyfiki pracy na różnych stanowiskach;
 • kształtowanie odpowiednich umiejętności zawodowych związanych bezpośrednio z miejscem odbywania praktyki;
 • zdobycie umiejętności organizacji własnej pracy, efektywnego zarządzania czasem, sumienności, odpowiedzialności za powierzone zadania;
 •  poznanie własnych możliwości na rynku pracy, nawiązanie kontaktów zawodowych umożliwiających wykorzystanie ich w momencie poszukiwania prac

 

Efekty kształcenia:

 • Wiedza: student poznaje zasady funkcjonowania rynku pracy; zna zasady organizacji pracy w wybranej instytucji, organizacji;
 • Umiejętności: student wyszukuje oraz odbywa praktyki w miejscu zgodnym z zainteresowaniami zawodowymi; potrafi zaplanować własną pracę; efektywnie zarządzać czasem; nabywa umiejętności zawodowych związanych z miejscem odbywania praktyki oraz umiejętności skutecznego komunikowania
 • Kompetencje: student zdobywa umiejętności interpersonalne, potrafi pracować zespołowo; jest odpowiedzialny za powierzone zadania.

1. Wybór miejsca odbywania praktyki zawodowej, zgodny z osobistymi zainteresowaniami i planami zawodowymi (poniżej lista zakładów pracy, w których studenci odbywali praktyki w poprzednich latach).

2. Konsultacja z koordynatorem praktyki (p. 0.88, sektor D, IZiBB), zatwierdzenie miejsca praktyki oraz spisanie POROZUMIENIA na podstawie danych dostarczonych przez studenta:

- nazwa i dokładny adres miejsca odbywania praktyki,

- nazwisko osoby podejmującej decyzje w prawie praktyki,

- nazwisko opiekuna praktyki,

- termin praktyki.

Powyższe dane proszę przesłać na adres: lucyna.baluszynska@uj.edu.pl

3. Odbiór DZIENNIKA PRAKTYK, ARKUSZA OCENY oraz podpisanego przez Dziekana POROZUMIENIA (2x) w p. 0.88 (Wydziałowe Centrum Dydaktyki) lub na portierni IZiBB. POROZUMIENIE należy dostarczyć do miejsca obywania praktyki w celu opieczętowania oraz podpisania.

4. Dostarczenie do p. 0.88 wszystkich dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia praktyki:

- 1 egzemplarz podpisanego i opieczętowanego POROZUMIENIA  (drugi pozostaje w miejscu odbywania praktyki)

- ksero zaświadczenia o ubezpieczeniu NNW oraz OC;

Powyższe dokumenty proszę przesyłać listem poleconym na adres:

Wydziałowe Centrum Dydaktyki

ul. Gronostajowa 9, p. 088

30-387 Kraków

UWAGA: zrealizowanie p. 2-4 zajmuje ok. 2-3 tygodni!

 1. Przebieg praktyki należy opisać w Dzienniku Praktyk.
 2. Dostarczenie do p.0.88 DZIENNIKA PRAKTYK oraz ARKUSZA OCENY w celu uzyskania zaliczenia praktyk (terminy dyżurów podawane są na początku września).

Wszelkie formalności związane z organizacją praktyk (POROZUMIENIE, ubezpieczenie NNW) należy zakończyć do dnia 8 czerwca 2023 r. 

Praktyka, z przyczyn formalnych, może się odbywać do dnia 8 września 2023 r. 

Lista instytucji

dr Lucyna Paul – Koordynator praktyk

Wydziałowe Centrum Dydaktyki

Instytut Zoologii UJ, ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków

Tel. 12 664 50 35

email: lucyna.baluszynska@uj.edu.pl

 

dr Małgorzata Opydo-Chanek

Zakład Hematologii Eksperymentalnej

Instytut Zoologii UJ, ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków

email: malgorzata.opydo-chanek@uj.edu.pl

Porozumienie

Skierowanie na praktykę

Arkusz oceny praktyki

Semestr zimowy:

Czwartek, godz. 12.00 do 13.00 - dr Lucyna Paul (IZiBB, p. 0.88)

Semestr letni:

Czwartek, godz. 11.30 do 12.30 - dr Lucyna Paul (IZiBB, p. 0.88)

Piątek. godz. 09.00 do 10.00 - dr Małgorzata Opydo (IZiBB, p. 0.88)