Ze względu na udział w zajęciach laboratoryjnych i terenowych student ma obowiązek ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków. Może tego dokonać za pośrednictwem uczelni lub w przez siebie wybranej firmie ubezpieczeniowej.

Studenci, którzy ukończyli 26 lat oraz nie podlegający obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu, mają obowiązek zgłoszenia się do Działu Nauczania UJ, ul. Gołębia 24, pok. 4, w celu wypełnienia odpowiedniego kwestionariusza do ubezpieczenia.

Informacja Działu Nauczania UJ:

Przypominamy!

Informacja dotyczy studentów i doktorantów po 26. roku życia.

Studenci, którzy zgłosili się do ubezpieczenia zdrowotnego na uczelni i ukończyli I stopień studiów (złożenie pracy dyplomowej i zdanie egzaminu dyplomowego) tracą prawo do ubezpieczenia zdrowotnego i podlegają wyrejestrowaniu z dniem zakończenia studiów. Zgodnie z art. 67 pkt 5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. prawo do świadczeń opieki zdrowotnej studenta wygasa po upływie 4 miesięcy od zakończenia studiów.

Zgodnie z powyższym absolwenci studiów I stopnia, którzy podejmują naukę na studiach II stopnia i chcą być nadal objęci ubezpieczeniem zdrowotnym przez uczelnię powinni zgłosić się do Sekcji ds. Rozliczeń i Spraw Dyscyplinarnych Studentów i Doktorantów po immatrykulacji tj. po 1 października.

Powyższe regulacje dotyczą także studentów niebędących obywatelami RP, którzy dodatkowo powinni zgłosić się do właściwego oddziału NFZ w celu odnowienia umowy o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

Ubezpieczenie zdrowotne

Studenci, którzy ukończyli 26. rok życia, nie pracują i nie posiadają żadnego innego tytułu do ubezpieczenia, mogą zostać ubezpieczeni przez uczelnię.

Wymagane dokumenty:

 • dowód osobisty,
 • ważna legitymacja.

Studenci niebędący obywatelami polskimi ani obywatelami państw Unii Europejskiej, posiadający polskie pochodzenie, mogą zostać ubezpieczeni przez uczelnię pod warunkiem dostarczenia odpowiednich dokumentów.

Wymagane dokumenty:

 • aktualny paszport,
 • zaświadczenie o polskim pochodzeniu,
 • ważna legitymacja,
 • umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia w Krakowie (ul. Batorego 24) o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
 • karta mieszkańca DS lub dokument potwierdzający zameldowanie na terenie Krakowa.

Ubezpieczony student może również ubezpieczyć członków swojej rodziny (niepracująca żona, niepracujący mąż i/lub dzieci).

Wymagane dokumenty:

 • dowód osobisty współmałżonka,
 • akt małżeństwa,
 • akt urodzenia dziecka,
 • PESEL dziecka.

Dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie zdrowotne studenta/doktoranta, jest druk ZUS ZZA.

Szczegóły dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego dla studentów i doktorantów znajdują się w Piśmie okólnym nr 3 Rektora UJ z dnia 19 lipca 2016 w sprawie: zasad ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów UJ

Ubezpieczenia zdrowotne dla studentów i doktorantów prowadzone są przez Dział Spraw Studenckich, ul. Czapskich 4, pokój nr 23, od poniedziałku do piątku w godz. od 10-tej do 14-tej.

 

Katarzyna Woźnica-Hofman 
Dział Spraw Studenckich
Centrum Wsparcia Dydaktyki
tel. (12) 663 11 72
ul. Czapskich 4, pok. 23
e-mail: ubezpieczenia.studenci@uj.edu.pl

Podstawa prawna

Pismo okólne nr 3 Rektora UJ z dnia 19 lipca 2016 
w sprawie: zasad ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów UJ

Ubezpieczenie NNW

Informacja o ubezpieczeniach studentów od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) znajduje się na stronie Samorządu Studentów UJ