Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Organizacja studiów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dyplom i suplement

Dyplom i suplement

Studenci ostatnich lat studiów są obowiązani na 7 dni przed egzaminem dyplomowym złożyć w Dziekanacie wniosek o wydanie dyplomu i suplementu oraz ich odpisy. Wnioski są do pobrania w zakładce „Zasady dyplomowania”.  

Absolwenci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020 otrzymują  oryginał dyplomu i suplementu do dyplomu oraz ich 2 odpisy w języku polskim (opłata 60 zł), na wniosek dodatkowo może być wydany także odpis dyplomu i suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski (opłata 40 zł za komplet). 

Absolwentów, którzy rozpoczęli studia od roku akademickiego 2019/2020 oraz którzy wznowili studia od roku akademickiego 2019/2020 obowiązuje inny druk wniosku o wydanie dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych.  

Każdy absolwent bezpłatnie otrzymuje oryginał dyplomu i suplementu do dyplomu oraz ich 2 odpisy. Dodatkowo możliwe jest wydanie odpisów dyplomu i/lub suplementu w języku angielskim, które są płatne 20 zł za każdy egzemplarz. 

Opłatę za dokumenty student wnosi na indywidualne konto, kwota naliczana jest przez Dziekanat na podstawie złożonego wniosku. 

Odbiór dyplomu

Uniwersytet Jagielloński wydaje absolwentowi dyplom wraz z suplementem oraz ich odpisy w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów.

Dyplom i suplement powinny być odebrane osobiście przez absolwenta.

Dopuszcza się możliwość wydania dyplomu i suplementu innej osobie na podstawie upoważnienia do odbioru udzielonego jej przez studenta/absolwenta lub – w przypadku wątpliwości – na podstawie upoważnienia poświadczonego urzędowo.

W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek studenta/absolwenta dyplom i suplement mogą być przesłane pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

We wniosku o przesłanie dyplomu pocztą student/absolwent wskazuje dokładny adres doręczenia przesyłki. W przypadku zaginięcia przesyłki, absolwent może starać się tylko o wydanie duplikatów tych dokumentów.

Legitymacja studencka

Legitymacja studencka zachowuje ważność nie dłużej niż do dnia ukończenia studiów, zawieszenia w prawach studenta lub skreślenia z listy studentów, zaś w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia - do dnia 31 października roku ukończenia tych studiów.