Organizacje studenckie

Samorząd Studencki

Samorządy Studenckie działały w szkołach wyższych od niepamiętnych czasów. Ustawa o Szkolnictwie Wyższym z dn. 12.09.1990 r. określiła kompetencje samorządów. Mają one prawo decydować w niektórych sprawach organizacyjnych uczelni, jak również w sprawach studenckich. Działacze samorządu mają m.in. prawo do sprzeciwu przy obsadzaniu stanowisk prorektora, prodziekana i zastępców dyrektorów instytutów do spraw studenckich oraz uczestniczą z prawem głosu w wyborach pozostałych władz rektorskich i dziekańskich. Samorządy mają swoich przedstawicieli w tzw. ciałach kolegialnych uczelni, tj. w Radach Wydziałów i Instytutów, Komisjach Senackich itp.

W gestii Samorządowych Studenckich Komisji Ekonomicznych znajduje się także przydzielanie pomocy materialnej dla studentów: miejsca w domach studenckich, stypendia socjalne itp. We współpracy z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów, Samorządy Studenckie organizują również liczne imprezy kulturalne i rozrywkowe, np. Juvenalia.

Podstawowymi komórkami uniwersyteckiego Samorządu są: Instytutowe oraz Wydziałowe Rady Samorządu Studenckiego (IRSS oraz WRSS). W skład wymienionych Rad wchodzą studenci danego instytutu/wydziału, wybrani przez ogół studiujących na dwuletnią kadencję w wyborach równych, bezpośrednich i tajnych. Po trzech członków z każdej WRSS tworzy tzw. szeroki URSS (Uczelnianą Radę Samorządu Studenckiego). Siedziba URSS znajduje się w Collegium Novum przy ul. Gołębiej 24, w piwnicach prawej części budynku; tel. 422 10 33 wew. 1171, 1172. Dokładne informacje na temat struktury i działalności Samorządu Studentów można znaleźć w Internecie na stronie: http://www.samorzad.uj.edu.pl/.

Niezależne Zrzeszenie Studentów (NZS)

Jest pierwszą niezależną organizacją studencką powstałą w powojennej Polsce w 1981 r. Po zdelegalizowaniu i okresie działalności podziemnej, ponownie zaczęło działać w 1989 roku. Jest największą organizacją studencką funkcjonującą w Uniwersytecie Jagiellońskim. Prowadzi szeroko zakrojoną działalność, starając się wychodzić naprzeciw potrzebom i zainteresowaniom studentów. Aby wzbogacić wiedzę i umiejętności studentów, NZS UJ organizuje liczne szkolenia z zakresu: komunikacji interpersonalnej, technik negocjacji, asertywności, public relations, zarządzania projektem i innych.

Biuro Zagraniczne NZS UJ prowadzi stałą działalność zmierzającą do poszerzenia międzynarodowych kontaktów studentów. Organizuje wymiany zagraniczne oraz szkolenia przy współpracy z Narodową Agencją programu Młodzież dla Europy. Centrum Kultury NZS UJ przygotowuje przeglądy teatrów studenckich, festiwale, współorganizuje Juvenalia i wiele innych imprez kulturalnych. Ponadto w ramach NZS UJ działają: Akademickie Centrum Edukacji Ekologicznej, Klub Fantastyki i Sekcja Militarystyczna. Akademickie Biuro pośrednictwa Pracy i Karier Studenckich pomaga studentom w znalezieniu pracy okresowej, absolwentom w uzyskaniu atrakcyjnego, stałego zatrudnienia. Dla urozmaicenia życia studentów, NZS UJ organizuje liczne imprezy kulturalne, sportowe i rozrywkowe oraz coroczne obozy adaptacyjne, które pomagają nowo przyjętym studentom odnaleźć się na naszej uczelni. Siedziba Niezależnego Zrzeszenia Studentów mieści się w Collegium Novum,ul. Gołębia 24; tel. 422 10 33 wew. 1171, 1172

Inne organizacje

Katolickie Stowarzyszenie Studentów
Adres: 31-007 Kraków, ul. Sikorskiego 1,
tel. 411 14 30, 422 11 91 wew. 27

Akademicki Związek Sportowy
Adres: 30-065 Kraków, ul. Piastowska 26,
tel. 637-43-03

Zespół Pieśni i Tańca Słowianki
Adres: 30-070 Kraków, ul. Piastowska 26,
tel. 637 28 78

Chór Akademicki
Adres: 31-044 Kraków, ul. Grodzka 52,
tel. 422 71 11 wew. 1110