Program studiów

Studia stacjonarne na kierunku biologia od roku akademickiego 2007/2008 są studiami dwustopniowymi, prowadzonymi w systemie ECTS (European Credit Transfer System) zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia zaakceptowanymi przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego.

Program obejmuje kursy podstawowe i kierunkowe, w tym zajęcia terenowe i wycieczki umożliwiające bezpośredni kontakt z przyrodą, a także kursy do wyboru zgodne z zainteresowaniami studenta, zakresem realizowanej ścieżki kształcenia i przygotowywanej pracy dyplomowej.

Prace licencjackie i magisterskie są wykonywane pod kierunkiem doświadczonych pracowników naukowo-dydaktycznych, a dostęp do nowoczesnych i dobrze wyposażonych laboratoriów umożliwia prowadzenie prac badawczych.

Absolwent studiów I stopnia uzyskuje tytuł zawodowy licencjata i może kontynuować naukę na studiach II stopnia, uzyskując tytuł magistra biologii. Uzyskanie dyplomu magistra biologii umożliwia kontynuowanie kształcenia na 4-letnich studiach doktoranckich.

Absolwenci kierunku biologia znajdują zatrudnienie w uczelniach wyższych, laboratoriach naukowych i placówkach służby zdrowia, instytucjach związanych z ochroną przyrody i inżynierii środowiska, a także w szkolnictwie. Blok zajęć z dydaktyki: przyrody, biologii, chemii (do wyboru) oraz zajęcia z psychologii i pedagogiki, umożliwiają uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych uprawniających do nauczania przyrody i chemii w szkole podstawowej oraz biologii w liceum.