Dyplom i suplement

Dyplom i suplement

Studenci ostatnich lat studiów są obowiązani przed egzaminem dyplomowym zgłosić się do Dziekanatu po zlecenie opłaty za dyplom (opłat dokonuje się na indywidualne konto). Koszt dyplomu to:

  • 60 zł – dyplom wraz z dwoma odpisami w języku polskim
  • 40 zł – odpis dyplomu w j. angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim lub rosyjskim.

Suplement wydawany jest bezpłatnie. Zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia MNiSW z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów uczelnia wydaje 1 odpis suplementu do dyplomu w tłumaczeniu tylko na język angielski.

Odpisy dyplomu w języku obcym oraz suplement w tłumaczeniu na język angielski wydawane są wyłącznie na pisemny wniosek studenta (wzór wniosku dostępny w https://biologia.uj.edu.pl/organizacja-studiow/formularze)

 

Odbiór dyplomu

Dyplom ukończenia studiów może być odebrany osobiście przez absolwenta lub przez osobę przez niego upoważnioną.

Legitymacja studencka

Prawo do posiadania legitymacji studenckiej mają studenci do dnia ukończenia studiów, zawieszenia w prawach studenta lub skreślenia z listy studentów, zaś w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia - do dnia 31 października roku ukończenia tych studiów.