Erasmus+

Ważne zasady dotyczące studentów wyjeżdżających w ramach programu ERASMUS+

  1. Student starający się o wyjazd w ramach programu ERASMUS+ musi mieć zgodę kierownika danego kierunku na realizację kursów, które zostaną mu zaliczone po przyjeździe ze stypendium. Kopia LAS z podpisaną zgodą powinna zostać złożona w sekretariacie ds. studenckich danego kierunku.
  2. Student wyjeżdżający w ramach programu ERASMUS+ może złożyć podanie do prodziekana ds. studenckich o udzielenie mu Indywidualnego Planu Studiów (uchwała Rady Wydziału BiNoZ z dnia 15.12.2015).
  3. Student może realizować zajęcia w ramach tzw. projektu za który zostaną mu przyznane punkty ECTS. Zaliczenie może odbywać się na podstawie potwierdzenia wystawionego przez stronę przyjmującą lub na podstawie raportu złożonego do kierownika studiów danego kierunku.