Dyplom i suplement

Studenci ostatnich lat studiów są obowiązani przed egzaminem dyplomowym zgłosić się do Dziekanatu po zlecenie opłaty za dyplom (opłat dokonuje się na indywidualne konto). Koszt dyplomu to:

  • 60 zł – dyplom wraz z dwoma odpisami w języku polskim
  • 40 zł – odpis dyplomu w j. angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim lub rosyjskim.

Suplement wydawany jest bezpłatnie. Zgodnie z § 13 ust. 2 Rozporządzenia MNiSW z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów uczelnia wydaje nie więcej niż 3 odpisy suplementu do dyplomu w tłumaczeniu tylko na język angielski.

Odpisy dyplomu w języku obcym oraz suplementy w tłumaczeniu na język angielski wydawane są wyłącznie na pisemny wniosek studenta (wzór wniosku dostępny w formularzach)

Legitymacja studencka

Prawo do posiadania legitymacji studenckiej mają studenci do dnia ukończenia studiów lub skreślenia z listy studentów, zaś w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia - do dnia 31 października roku ukończenia tych studiów. Student, który utracił prawo do posiadania legitymacji studenckiej, obowiązany jest zwrócić ją uczelni (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów).

Odbiór dyplomu

Dyplom ukończenia studiów może być odebrany osobiście przez absolwenta lub przez osobę przez niego upoważnioną. Upoważnienie powinno być potwierdzone przez pracownika Uczelni bądź notariusza. Dyplom nie zostanie wydany, jeśli legitymacja studencka nie została zwrócona (nie dotyczy studentów studiów pierwszego stopnia przed dniem 31 października roku ukończenia studiów).