Dokumentacja przebiegu studiów

Zgodnie z Zarządzeniem nr 32 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 marca 2011 roku   w sprawie szczegółowych zasad dokumentacji przebiegu studiów od roku akademickiego 2011/2012:

 1. indeks jest wydawany na wniosek studenta
 2. karty okresowych osiągnięć są wydrukami z systemu USOS
 3. ogłoszenie ocen z przedmiotu następuje w systemie USOSweb
 4. student jest zobowiązany do sprawdzenia przed zakończeniem roku akademickiego, czy wszystkie uzyskane oceny zostały wpisane do systemu 
 5. rozliczenie roku dokonuje się na podstawie danych znajdujących się w systemie USOS na dzień 30 września. 

Deklaracja wyboru przedmiotów

 1. Każdy student jest zobowiązany do dokonania rejestracji na kursy w systemie USOSweb i do złożenia  semestralnej deklaracji przedmiotów (wydruk) na kolejny rok akademicki. 
 2. Deklaracja wyboru przedmiotów służy do zapisu programu studiów. 
 3. Program studiów, poza kursami obowiązkowymi, student ustala przy pomocy swojego doradcy (pierwsze cztery semestry) lub opiekuna (wyższe lata) Doradca lub opiekun ma obowiązek opracowania ze studentem programu studiów na kolejny rok akademicki. Nazwisko doradcy lub opiekuna musi być wpisane czytelnie na deklaracji wyboru przedmiotów, a program zaakceptowany i potwierdzony podpisem 
 4. Rejestracja na przedmioty w systemie USOSweb odbywa się w dwóch etapach:
 • Etap 1 (wybór przedmiotów na semestr zimowy i semestr letni): Po dokonaniu rejestracji student drukuje deklarację przedmiotów na semestr zimowy. Podpisaną przez studenta i opiekuna deklarację należy złożyć do 7 listopada w Dziekanacie ds. studenckich.
 • Etap 2 (wybór/zmiana przedmiotów na semestr letni): Po dokonaniu rejestracji student drukuje deklarację przedmiotów na semestr letni. Podpisaną przez studenta i opiekuna deklarację należy złożyć do 22 marca.
 1. Nieusprawiedliwione niedotrzymanie terminów uważa się za niepodjęcie studiów i stanowi podstawę do skreślenia z listy studentów (§ 4, pkt 5a Regulaminu studiów UJ).
 2. Na realizację kursów spoza Wydziału Biologii musi wyrazić zgodę Prodziekan ds. studenckich. Przedmioty spoza katalogu kursów kierunku biologia nie są objęte elektroniczną rejestracją. Na kursy te student zapisuje się samodzielnie w jednostkach prowadzących przedmiot.