Kilka praktycznych rad

Studentko/Studencie smiley

pamiętaj, pierwsze kroki na kierunku Biologia kieruj do sekretariatu ds. studenckich

(I piętro, pokój, Gronostajowa 7). Tam, w godzinach dyżurów ( poniedziałek i czwartek 9:00-11:00 13:00-15:00; wtorek i środa 11:00-13:00) uzyskasz przyjazną i wiarygodną odpowiedź na nurtujące Cię pytania oraz pomoc przy załatwianiu wszelkich formalności.

Aby łagodnie włączyć się w rytm studiowania...

 • Zarejestruj się i aktywuj konto w USOSweb;
 • Zmień odebrane, jednorazowe hasło i tym samym aktywuj uniwersyteckie konto mailowe (imię.nazwisko@student.uj.edu.pl);
 • Dokonaj opłaty za legitymację (pamiętaj! bez tego nie zostanie uruchomiona procedura wydruku legitymacji).
 • Zgubienie lub zniszczenie legitymacji pociąga za sobą konieczność zapłaty za wyrobienie nowej.

 • Zrealizuj skierowania do lekarza medycyny pracy (to ważne - nie rodzinnego, ani pierwszego kontaktu). Zaświadczenie to jest niezbędne do odebrania legitymacji (ostatni tydzień września).
 • Zarejestruj się w Jagiellońskim Centrum Językowym celem rozwiązania testu kwalifikacyjnego z języka angielskiego (testy odbywają się pod koniec września lub w pierwszych dniach października).
 • Studenci legitymujący się certyfikatem CAE lub CPE muszą potwierdzić go w JCJ wpisem do indeksu i do karty egzaminacyjnej. Spełnienie tych formalności zwalnia szczęśliwego posiadacza w/w certyfikatów z zaliczania lektoratu.
 • Weź udział w kursie BHP za pośrednictwem systemu e-learning (udział w kursie jest obowiązkowy dla wszystkich studentów pierwszego roku studiów). Informacje na temat kursu są dostępne na stronie uniwersyteckiej pod adresem http://www.uj.edu.pl/studenci/szkolenie-bhp

Wydrukowane potwierdzenie zaliczenia kursu należy dostarczyć po pierwszym semestrze studiów łącznie z kartą egzaminacyjną do sekretariatu ds. studenckich WBiNoZ.

Podstawowe zasady obowiązujące na studiach

Wydziałowa inauguracja roku akademickiego
Obecność „pierwszoroczniaków" na wydziałowej inauguracji roku akademickiego jest niezbędna, gdyż w jej trakcie opiekunowie poszczególnych kierunków przekazują nowym studentom komplet informacji o warunkach i zasadach studiowania.

Zwolnienia lekarskie z zajęć
W przypadku nieobecności na zajęciach z powodu choroby na kolejne zajęcia należy dostarczyć osobie prowadzącej ćwiczenia usprawiedliwienie lekarskie.

To ważne! Uwaga! Kilka nieobecności, nawet usprawiedliwionych, może uniemożliwić zaliczenie ćwiczeń i przystąpienie do egzaminu.

Wpisywanie się na zajęcia
Studenci samodzielnie wpisują się zarówno na zajęcia obowiązkowe, jak i zajęcia do wyboru poprzez system USOSweb. W systemie podawane są terminy wpisów obowiązujące w sesjach zimowej i letniej.

Wypisywanie się z zajęć
Do dwóch tygodni od rozpoczęcia zajęć studenci mają możliwość rezygnacji z kursu, tylko w uzasadnionych wypadkach (np. zmiana harmonogramu), wymagana jest pisemna zgoda prowadzącego zajęcia.


Egzaminy (zaliczenia z oceną)
Student ma prawo do dwóch terminów egzaminów (w tym jednego poprawkowego). Nieusprawiedliwione niestawienie się na egzaminie powoduje utratę jednego terminu natomiast nie powoduje wpisania oceny niedostatecznej z egzaminu/zaliczenia (Regulamin Studiów UJ, paragraf 12).

Pomoc materialna

Stypendium socjalne
Wnioski o przyznanie stypendium należy wypełniać drogą elektroniczną (usosweb.uj.edu.pl) zaraz po wpisaniu się na studia. Przydział stypendium następuje na podstawie kompletu dokumentów dostarczonych do sekretariatu

Stypendium dla osób niepełnosprawnych
Osoby niepełnosprawne, mogą ubiegać się o stypendia przeznaczone specjalnie dla nich. Stypendia są przydzielane w oparciu o odpowiednie zaświadczenia.

Szczegółowe informacje o stypendiach są dostępne na stronie uniwersyteckiej pod adresem www.uj.edu.pl/studenci/stypendia-kredyty/pomoc-materialna

Ubezpieczenie zdrowotne
Studenci do 26 roku życia korzystają z ubezpieczenia zdrowotnego swoich Rodziców. Po 26 roku życia muszą ubezpieczyć się samodzielnie.

Ubezpieczenie NNW
Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków nie jest obowiązkowe aczkolwiek jest zalecane i konieczne. Leży ono w interesie każdego studenta ze względu na doświadczalny charakter zajęć. Korzyści wynikające z ubezpieczenia są niewspółmierne w stosunku do kosztów (ok. 25 zł rocznie).

Kilka rad

 • Zapoznaj się dokładnie z Regulaminem Studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim.
 • Korzystaj z systemu USOSweb. Zaglądanie do systemu powinno być codziennym zwyczajem każdego studenta.
 • Zaglądaj od czasu do czasu na uniwersytecką, wydziałową oraz stronę kierunku. W działach dla studentów znajduje się wiele przydatnych informacji.
 • W korespondencji elektronicznej z nauczycielami akademickimi używaj oficjalnego, uniwersyteckiego adresu mailowego.
 • Uwaga! Nie zaczynaj swego listu inaczej, jak od słów: Szanowna Pani/Panie z podaniem tytułu naukowego lub sprawowanej funkcji, np. Szanowna Pani Profesor, Szanowny Panie Doktorze, Szanowny Panie Dziekanie itp.
 • W przypadkach trudnych i wątpliwych kontaktuj się bezpośrednio z sekretariatem ds. studenckich.
 • Pamiętaj, jesteś studentem Uniwersytetu Jagiellońskiego, to „szlachectwo" zobowiązuje, więc staraj się zawsze zachowywać przyzwoicie.