Zasady realizacji kursów z listy Artes Liberales

Zgodnie z zasadami studiowana  na kierunku biologia warunkiem ukończenia studiów I stopnia jest uzyskanie 180 punktów ECTS, przygotowanie i  złożenie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego (Przebieg studiów, punkt 2). Warunkiem ukończenia studiów II stopnia jest uzyskanie 120 punktów ECTS, przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego (Przebieg studiów, punkt 3).  Program studiów I i II stopnia określa szczegółowo zakres, wymiar godzinowy i punktację ECTS wszystkich przedmiotów obowiązkowych i fakultatywnych, kanon kursów dla poszczególnych specjalności  i propozycje kursów do wyboru wyłącznie z katalogu kierunku biologia, ew. katalogów kierunków prowadzonych przez wydział BiNoZ.

Na studiach I stopnia kursy z listy Artes Liberales mogą być realizowane zgodnie z programem w ramach:

-  przedmiotów humanistycznych (rok III) – w wymiarze 60 godzin, 3 ECTS (cykl kształcenia 2011-2012);

- przedmiotu ogólnouniwersyteckiego (rok III) – w wymiarze 30 godzin, 2 ECTS (cykl kształcenia 2014-2015);

- kursów z obszaru nauk humanistycznych i społecznych (rok II) – w wymiarze 75 godzin, 5 ECTS (cykl kształcenia 2015-2016).

W ramach studiów II stopnia student ma obowiązek uzyskania 120 ECTS z zaliczenia kursów obowiązkowych i fakultatywnych z katalogu kierunku biologia. Program studiów II stopnia nie przewiduje konieczności realizowania kursów z listy Artes Liberales. Realizacja takich kursów może odbywać się wyłącznie w ramach dodatkowych punktów.

Lista kursów Artes Liberales oraz zasady organizacji i uczestnictwa: www.dn.uj.edu.pl/studenci/artes-liberales